เอกสารเบื้องต้นประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

เอกสารเบื้องต้นประกอบการพิจารณาสินเชื่อ


รถบรรทุกอีซูซุใหม่ ป้ายแดง
สอบถาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าย รถบรรทุกอีซูซุ

สำหรับบุคคล
1.สำเนาบัตรประชาชน แบะทะเบียนบ้านผู้เช่าซื้อ 4 ชุด
2.สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด
3.แผนที่บรษัทฯ และแผนที่บ้าน 1 ชุด
4.บิลซื้อ-บิลขาย (ตัวอย่าง อย่างละ 5 ใบ ย้อนหลัง 3 เดือน 1 ชุด
5.ภ.ง.ด.แสดงการเสียภาษี 2556-2557 1 ชุด
6.หนังสือรับรองบริษัทฯ (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ) 1 ชุด
7.สัญญางาน (ถ้ามี)
8.ใบแสดงทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน (ถ้ามี)ฅ

หมายเตุ : ****เอกสารในนามบริษัท – กรรมการผู้มีอำนาจเซ็นตามจำนวนท่าน พร้อมประทับตราบริษัทฯ
***เอกสารในนามบุคคล – เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
สอบถาม คุณโอ โทร.090–894–6157