Tag Archives: เอกสารการซื้อรถบรรทุก

เอกสารเบื้องต้นประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

เอกสารเบื้องต้นประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

สำหรับบุคคล 1.สำเนาบัตรประชาชน แบะทะเบียนบ้านผู้เช่าซื้อ 4 ชุด 2.สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด 3.แผนที่บรษัทฯ และแผนที่บ้าน 1 ชุด 4.บิลซื้อ-บิลขาย (ตัวอย่าง อย่างละ 5 ใบ ย้อนหลัง 3 เดือน 1 ชุด 5.ภ.ง.ด.แสดงการเสียภาษี 2556-2557 1 ชุด 6.หนังสือรับรองบริษัทฯ (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ) 1 ชุด 7.สัญญางาน (ถ้ามี) 8.ใบแสดงทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน (ถ้ามี)ฅ หมายเตุ : ****เอกสารในนามบริษัท – กรรมการผู้มีอำนาจเซ็นตามจำนวนท่าน พร้อมประทับตราบริษัทฯ ***เอกสารในนามบุคคล – เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ส ... Read More »